1.  Indledning

 

 1. 1 Disse leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) er gældende for AX VI itm8 Holding ApS Cvr. no. 42520292 og ethvert hermed koncernforbundet selskabs udbud af services og produkter (”Produkter”) på itm8 Group’ online platforme til erhvervskunder.
 2. 2 Særlige bestemmelser for levering af Produkter findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.
 3. 3 Leveringsbetingelserne finder altid anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 4. 4 ”Aftale" betyder enhver aftale, herunder en Ordre, vedrørende levering af Produkter og tjenesteydelser, indgået mellem kunden anført på Ordren (”Kunden”) og itm8 Group.
 5. 5 Hvor der i disse Leveringsbetingelser er henvist til øvrige vilkår i form af links til disse, indgår sådanne vilkår som integreret del af Leveringsbetingelserne og har samme gyldighed som Leveringsbetingelserne i øvrigt

2.  Særlige bestemmelser for levering af Produkter

 

 1. 1 Produktinformation
Produkterne, som præsenteres på itm8 Groups hjemmesider (”Webstore”), udgør itm8 Groups almindelige sortiment.
Hvis der er forskelle mellem vilkår, Produktinformation eller priser, som angives på itm8 Groups Webstore og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen indeholdt i itm8 Groups Webstore, som gælder, idet dokumentation m.v. fra producenterne af Produkter altid vil have forrang.
 1. 3 Priser og Fragt
De aktuelle priser på Produkter kan findes på itm8 Groups Webstore, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. I det omfang Produkterne er afgiftsbelagt (herunder moms, omsætningsafgift samt enhver anden form for skatter og afgifter), skal sådanne afgifter lægges til prisen i overensstemmelse med den gældende lovgivning og faktureres i overensstemmelse dermed. Ved nye eller ændrede omsætningsafgifter, skatter, told, bidrag eller lignende offentligt pålagte skatter og afgifter fra tidspunktet fra Ordre til fakturering, skal priserne korrigeres med den økonomiske nettokonsekvens for itm8 Group.
Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. Itm8 Group forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på Webstore angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.
Itm8 Groups priser på Produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle indkøbspris og valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende indkøbspriser og valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af itm8 Group.
Der tilskrives håndteringsomkostninger på samtlige leverancer. På leverancer vedrørende standard lagervarer tilskrives håndteringsomkostninger som angivet på Webstore. For specialvarer og Ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af Ordren, når det er klart, hvad varen/Produktet vejer, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller.
Uafhentede varer vil blive opkrævet et gebyr. Udover de direkte håndteringsomkostninger pålægges hver forsendelse et gebyr af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring. Gebyret er oplyst ved bestilling.
Der kan ikke foretages modregning i itm8 Groups fakturaer.
 1. 4  Betalingsvilkår og sikkerhed
Betaling kan ske ved Girokort, Kreditkort eller pr. faktura.
Itm8 Group må indsamle og/eller anmode om oplysninger om Kundens kreditvurdering. Derudover kan itm8 Group ved begrundet mistanke om manglende betalingsevne eller konkret betalingsmisligholdelse kræve enten, at Kunden på egen regning indhenter og fremlægger en kreditvurdering fra et anerkendt rating bureau, eller erlægger forudbetaling eller tilstrækkelig sikkerhed i form af en bankgaranti fra et anerkendt pengeinstitut vedrørende et beløb, der svarer til de anslåede betalinger for Produkterne og tjenesteydelserne, som en betingelse for (den fortsatte) levering deraf.
Betaling kan også efter nærmere aftale ske gennem finansiering via partner.
Fakturaer skal betales således, fakturabeløbet er tilgængeligt på itm8 Groups bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen medmindre andet aftales i den konkrete Ordre. Ved forsinket betaling forbeholder itm8 Groups sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.
Itm8 Group opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis Kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra itm8 Groups side, skal Kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor itm8 Group.
Hvis der foreligger rimelig tvivl om Kundens evne til at betale, er itm8 Group berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.
 1. 5  Ejendomsforbehold
Produkterne leveres med ejendomsforbehold. Itm8 Group beholder den fulde ejendomsret til hver enkelt enhed, uanset levering til Kunden og Kundens besiddelse og brug af enheden.
Kunden skal sikre, at Produkter omfattet af ejendomsforbehold, entydigt kan identificeres og udskilles i forhold til Kundens øvrige enheder, og itm8 Group er berettiget til at anmode om dokumentation herfor samt føre kontrol hermed on-site hos Kunden inden for sædvanlig arbejdstid. Kunden er uberettiget til at fjerne eventuelle mærker om ejendomsforbeholdet, som er påført en enhed af itm8 Group.
Kunden må ikke videregive, udleje, sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over enheder, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i relation til tredjemand.
Ejendomsforbeholdet opretholdes, indtil Kunden har betalt hele købesummen for den pågældende enhed, herunder renter, omkostninger og udgifter.
 1. 6  Betaling og ordrebekræftelse
Ved at gennemføre en handel hos itm8 Group accepterer Kunden disse Leveringsbetingelser. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger Kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.
Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af Ordren. Samtidig med at Ordren ekspederes fra itm8 Groups lager, modtager Kunden via e-mail en ordrebekræftelse. Der indgås en bindende aftale mellem Kunden og itm8 Group ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til Kunden; Ordren er dog bindende for Kunden, når ordreafgivelsen er gennemført.
 1. 7  Leverance
Levering sker med en af itm8 Group hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til Kunden, når Produktet overlades til transportøren.
Itm8 Group bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos itm8 Group, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.
 1. 8  Tilbagelevering
Medmindre andet aftales i den konkrete Ordre, kan en Ordre ikke annulleres og Produkter ikke returneres.
Såfremt det konkret er aftalt, at Kunden er indrømmet en ret til returnering, er denne ret betinget af nedenstående vilkår.
Tilbagelevering af et Produkt skal ske inden for otte (8) dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være ubrugt og returneret i ubrudt emballage, i ren og pæn stand og uden skader og slag.
Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i eventuelle tilgodehavende hos itm8 Group, eller blive faktureret separat.
Såfremt Kunden ønsker at tilbagelevere et Produkt, skal Kunden kontakte itm8 Group via Webstore og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer eller en returlabel ikke betyder, at itm8 Group har godkendt tilbageleveringen. Kunden skal returnere Produktet til itm8 Group sammen med en kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer. Såfremt itm8 Group godkender en tilbagelevering, skal denne være itm8 Group i hænde senest fjorten (14) dage efter, at Kunden har modtaget sagsnummeret. Fragten skal være betalt, og Produktet skal være godt pakket ind i en godkendt ydre emballage. Kunden hæfter for tab eller skader af Produktet under transporten.
Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres til Kunden på Kundens regning. Godkendte tilbageleveringer krediteres til Kunden med fradrag af eventuelle tilbageleveringsudgifter. Godkendelse af tilbageleveringer skal ske med forbehold for, at Kunden opfylder ovenstående forpligtelser.
Ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres eller returneres, medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i Produktinformationen, og denne markering fremgår også af ordrebekræftelsen.
 1. 9  Transportskader
Kunden skal undersøge de leverede Produkter ved levering. Transportskader skal reklameres over for transportøren og itm8 Group. Synlige transportskader skal reklameres på leveringsdagen, mens ikke synlige transportskader, der ikke er opdaget eller ikke burde være opdaget ved levering, skal reklameres uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder inden en uge fra modtagelse af leveringen. Såfremt Kunden ikke reklamerer transportskaden i overensstemmelse med de Generelle Købsbetingelser, mister Kunden retten til at rette krav i anledning af transportskaden.
 1. 10  Reklamation
Kunden skal kontrollere varen ved modtagelsen/ leveringen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal Kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til itm8 Group, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor.
Ved reklamation skal Kunden kontakte itm8 Group. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at itm8 Group har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være itm8 Group i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af Produktet skal returneringsomkostninger til itm8 Group være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved Produktet skal sendes sammen med Produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt, er itm8 Group berettiget til at returnere Produktet til Kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af Produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til Kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. Itm8 Group forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede Produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at Produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.
 1. 11  Garanti
Garantier på Produkter udstedes af de respektive producenter. Itm8 Group udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.
 1. 12  Ansvar
Hvis der foreligger en mangel, som itm8 Group er ansvarlig for, forpligter itm8 Group sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. Itm8 Group har ret til at henvise Kunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutbruger. Disse yderligere garantirettigheder er itm8 Group uvedkommende.
Itm8 Group er ikke ansvarlig for Produkters kompatibilitet med andre Produkter i itm8 Groups sortiment eller for kompatibilitet med Kundens nuværende Produkter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af itm8 Group, eller følger af Produktinformation fra itm8 Group.
Itm8 Groups ansvar for mangler i Produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og Kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod itm8 Group i tilfælde af mangler.
Itm8 Group fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for egnethed til et særligt formål.
Itm8 Group er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af Produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge Produkterne eller for tab af data.
Itm8 Groups samlede ansvar overfor Kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af itm8 Groups ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter.
 1. 13  Teknisk support
For teknisk support og brugersupport er itm8 Group berettiget til at henvise Kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand. Support for nogle producenter kan være på engelsk, og  support kan i nogle tilfælde kun ydes via e-mail og hjemmesider.
 1. 14  Særskilte vilkår for software
Al software, som er tilgængelig at hente på itm8 Groups Webstore, er ophavsretligt beskyttede værker fra deres respektive producenter.
Ved køb af brugsrettigheder og/eller licens til softwaren gælder de respektive producenters eller licensgiveres vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ledsage softwaren eller være inkluderet i softwaren.
På baggrund af ovenstående påtager itm8 Group sig intet ansvar i forhold til salg af software, herunder, men ikke begrænset til, formålsegnethed eller immaterielle rettigheder. Itm8 Group’s ansvar består således alene af at formidle de licensrettigheder en Ordre omfatter.
Licensen tildeles i overensstemmelse med den licensmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri. Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal licenser svarende til Kundens faktiske brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.
Såfremt itm8 Group mødes med krav fra tredjemand som følge af Kundens uretmæssige anvendelse af softwaren, herunder anvendelse i strid med de til enhver tid gældende licensvilkår udstedt af producenten, skal Kunden uden begrænsninger skadesløs holde itm8 Group for ethvert tab eller omkostning itm8 Group måtte blive påført i den forbindelse.
Kunden er bekendt med og anerkender, at Softwaren kan kræve og være omfattet af systemkrav og/eller et softwareabonnement. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Itm8 Group garanterer ikke, at Softwaren er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware
 1. 15  Særligt om cloud-tjenester
Ved køb af cloud-tjenester henviser itm8 Group sine kunder til de respektive cloud-rettighedsejere, online abonnementsaftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.
På baggrund af ovenstående påtager itm8 Group sig intet ansvar i forhold til adgangen til cloud-tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, formålsegnethed eller immaterielle rettigheder. Itm8 Group’ ansvar består således alene at formidle de licensrettigheder en Ordre omfatter.
Licensen tildeles i overensstemmelse med den licensmetrik, der er anført i Aftalen, herunder med de begrænsninger, der er anført heri. Kunden skal til enhver tid sikre sig at være i besiddelse af det tilstrækkelige antal licenser svarende til Kundens faktiske brug, uanset Kundens organisatoriske tilknytning, herunder ansættelse eller anden tilknytning.
Såfremt itm8 Group mødes med krav fra tredjemand som følge af Kundens uretmæssige anvendelse af cloud tjeneste, herunder anvendelse i strid med de til enhver tid gældende licensvilkår udstedt af producenten, skal Kunden uden begrænsninger skadesløs holde itm8 Group for ethvert tab eller omkostning itm8 Group måtte blive påført i den forbindelse.
Enhver forsinkelse med betalingen af vederlaget for en cloud tjeneste giver itm8 Group og/eller producenten ret til, uden ansvar, at suspendere Kundens adgang til Softwaren når forsinkelsen indtræder og uden varsel.
Kunden er bekendt med og anerkender, at cloudtjenesten kan kræve og være omfattet af systemkrav. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle tilknyttede omkostninger og gebyrer. Itm8 Group garanterer ikke, at cloud-tjenesten er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware

3.  Generelle bestemmelser

 

 1. 1  Links til tredjeparts hjemmesider
Links på itm8 Groups Webstore muliggør at besøgende kan forlade itm8 Groups Webstore. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af itm8 Group, og itm8 Group bærer derfor intet ansvar for indholdet på disse sites eller indholdet af links til sådanne websteder. Itm8 Group tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At itm8 Group stiller et link til rådighed på Webstore betyder ikke, at itm8 Group har godkendt den aktuelle webside.
 1. 2  Itm8 Groups Webstore og immaterielle rettigheder
Indholdet af itm8 Groups Webstore er ejet af itm8 Group eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af markedsføringsretlig og immaterialretlig lovgivning. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, Produktnavne, billeder, grafik, design, layout, etc., ikke må kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig godkendelse fra itm8 Group. Udskrift eller anden kopiering af materialet er tilladt til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Det er forbudt at kopiere, gemme eller på anden måde reproducere, bearbejde, ændre, overføre, overdrage og eller på anden vis udnytte materialet eller dele heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra itm8 Group.
 1. 3  Kundekontoen
Loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekontoen på itm8 Groups Webstore skal forvaltes således, de ikke kommer til uautoriserede personers kendskab.
Ved at videregive loginoplysningerne til nogen anden bekræfter Kunden derfor, at den person er berettiget til at afgive Ordrer i Kundens navn, og Kunden hæfter herefter for betaling af disse Ordrer over for itm8 Group.
For en kundekonto som tilhører en juridisk person, anses alle personer, som har adgang til loginoplysninger for kontoen, for tegningsberettigede og derfor bemyndiget til at kunne afgive Ordrer på vegne af den kunde, som kontoen tilhører. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til loginoplysningerne, påhviler det Kunden straks at underrette itm8 Group om dette og straks at ændre password til kontoen.
 1. 4  Personlige oplysninger
Såfremt itm8 Group i henhold til Persondataforordningen er er dataansvarlig, vil itm8 Group i forbindelse med kundernes placering af Ordrer for Produkter og tjenesteydelser, behandle personoplysninger om Kundens kontaktpersoner ("Virksomhedsrepræsentanter") med det formål og på de vilkår, der er fastsat i itm8 Groups Privacy Policy https://www.itm8.com/privacy-policy.
Ved at oprette en konto hos itm8 Group, bekræfter Kunden, at Kunden har informeret berørte Virksomhedsrepræsentanter om itm8 Groups behandling af deres personoplysninger, og at Kunden har indhentet Virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.
I de tilfælde hvor itm8 Group behandler personoplysninger på vegne af Kunden, skal parterne indgå en særskilt databehandlingsaftale vedrørende den behandling af personoplysninger udført af itm8 Group på vegne af Kunden.
 1. 5  Uafhængige Ordrer
Der er ingen krydsvirkninger mellem Ordrer. Misligholdelse, mangler, forsinkelse, ophør uanset årsag osv., som vedrører Produkter under én Ordre, vil derfor ikke berøre nogen anden Ordre. Ansvarsbegrænsninger gælder for og beregnes for hver enkelt Ordre hver for sig. Ophør af en Ordre (uanset årsag) berører ikke nogen anden Ordre og vice versa. I tilfælde af ophør af en Ordre skal itm8 Group fortsat levere Produkterne i overensstemmelse med eventuelle øvrige Ordrer, herunder eventuelle underliggende Ordrer, medmindre sådanne Ordrer også bringes til ophør.
Uanset ovenstående har itm8 Group altid ret til at tilbageholde Produkter under enhver Ordre, dersom Kunden er i betalingsmisligholdelse på én Ordre.
 1. 6  Overholdelse af lovkrav
Kunden har selv ansvaret for at sikre sig, at Kundens konkrete tiltænkte anvendelse af Produkterne er lovlig.
 1. 7  Force Majeure
Itm8 Group er ikke ansvarlig for undladelse af eller forsinkelse med itm8 Groups opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang opfyldelse af Aftalen enten er umuliggjort eller væsentlig forsinket eller vanskeliggjort, eller vil medføre en væsentlig prisstigning som følge af omstændigheder uden for itm8 Groups rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krigslignende begivenheder, optøjer eller oprør, forstyrrelser i den offentlige orden, import- eller eksportregler, ændringer i love og forskrifter eller i fortolkningen heraf, myndighedshandlinger, strejke, lockout, blokade eller andre arbejdsretlige tvister, brand, eksplosion eller andre ulykker, epidemier, pandemier, samt ethvert naturfænomen eller mangler og forsinkelse med levering af tjenester af underleverandører på grund af ovennævnte omstændigheder
 1. 8  Fortrolighed
Parterne og disses medarbejdere skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende hinandens eller andres forhold, som de får kendskab til ved en Ordres opfyldelse, og som ikke er eller bliver alment kendte (”Fortrolige Oplysninger”). Ingen af parterne må anvende eller videregive sådanne oplysninger, medmindre det sker som led i opfyldelse af Ordren og i henhold til denne bestemmelse.
Itm8 Group kan videregive Fortrolige Oplysninger (i) til sine underleverandører og leverandører af Produkterne, i det omfang videregivelsen er nødvendig og sker i fortrolighed, for at underleverandøren eller tredjepart kan bistå itm8 Group med opfyldelse af en Aftale og (ii) til en tredjepart og dennes rådgivere som led i et frasalg af et eller flere af itm8 Groups selskaber, forretningsenheder osv.
Parterne kan videregive Fortrolige Oplysninger, i det omfang det er påkrævet efter lovgivning, domsafsigelse fra domstole eller påbud fra offentlige myndigheder eller administrative nævn.
Fortrolighedsforpligtelsen er tillige gældende efter en Aftales ophør uanset årsagen til ophøret.
 1. 9  Itm8 Groups reference og offentliggørelse
Itm8 Group kan medtage Kunden på referenceliste, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette. Itm8 Group må ikke derudover bruge Kundens navn i markedsføringsøjemed, medmindre Kunden giver skriftlig tilladelse hertil.
Parterne er uberettigede til at frigive oplysninger om forhold vedrørende en Aftale til pressen uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse, medmindre der udelukkende er tale om allerede offentliggjorte forhold.
Personoplysninger, som omfattet af databeskyttelseslovgivningen, er ikke i sig selv fortrolige oplysninger.
 1. 10  Overdragelse
Kunden er ikke berettiget til at overdrage Aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden itm8 Groups skriftlige samtykke.
Itm8 Group kan efter eget valg overdrage opfyldelsen af en Ordre, helt eller delvist, til (a) en af itm8 Groups koncernforbundne virksomheder eller (b) til en tredjepart som led i et frasalg af et eller flere af itm8 Groups selskaber, forretningsenheder osv.
 1. 11  Compliance
Produkterne leveres til Kundens interne brug og ikke til kommerciel udnyttelse. Hvis Kunden eksporterer, importerer eller på anden måde overdrager resultatet af en Ydelse, vil Kunden være ansvarlig for at overholde gældende lovgivning og for at indhente eventuelle nødvendige eksport- eller importtilladelser, samt sikre, at overdragelsen ikke sker til en modtager hjemmehørende i sanktionerede lande.
Itm8 Group forpligter sig til at efterleve sin til enhver tid gældende Code of Conduct, således som denne er offentliggjort https://legal.itm8.com/.
Itm8 Group kan standse sin opfyldelse af Aftalen i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende lov ved Kundens hjemting.
 1. 12  Øvrige bestemmelser
Itm8 Group forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, priser, tekniske specifikationer og Produkttilbud uden forudgående varsel.
Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.
Oplysningerne på itm8 Group Webstore udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til Kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet.
Kunden bekræfter ved at afgive Ordren og acceptere Leveringsbetingelserne, at Produkter alene vil blive benyttet i professionelle sammenhænge, såsom for eksempel indenfor egen virksomhed, uddannelsesaktiviteter eller i offentlige virksomheder.
Itm8 Group forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre Leveringsbetingelserne.
 1. 13  Lovvalg og tvister

Aftaler er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor itm8 Group har bopæl, bortset fra (a) regler, som fører til anvendelse af anden lovgivning, og (b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
 
Uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med en Aftale, der ikke er løst ved ovenstående indenfor 20 Arbejdsdage, kan herefter af hver af parterne kræves afgjort ved de almindelige domstole med retten i første instans ved itm8 Groups hjemsted.
© 2024 itm8